Ông tổ đất Vinh - Vị Thành Hoàng không miếu

Ông tổ đất Vinh - Vị Thành Hoàng không miếu

“Hai vị Thành Hoàng ấp ta đã có công khai hóa mở mang thôn xã. Cho đến ngày nay, người học trò tiếp tục hưởng lộc xưa, người làm ruộng thừa kế cơ nghiệp cũ. Ân đức vẫn đang dành cho chúng ta đó, không thể mai một được”. Đọc tiếp